1. ധനസഞ്ചയം

      • നാ. ധനശേഖരം, ശേഖരിച്ചുവച്ച ധനം
      • നാ. ധനം സംഭരിക്കല്‍
X