1. ധനഹൃത്ത്

      • നാ. പറയന്‍ കിഴങ്ങ്
      • നാ. ധനം അപഹരിക്കുന്നവന്‍
X