1. ധനാദാനം

      • നാ. ധനം സ്വീകരിക്കല്‍
  2. ദാനാദാനം

      • നാ. കൊടുക്കലും വാങ്ങലും
X