1. ധനാര്‍ച്ചിത

      • വി. ധനംകൊടുത്തു പ്രീണിപ്പിക്കപ്പെട്ട
      • വി. സമ്മാനംകൊടുത്തു പൂജിക്കപ്പെട്ട
      • വി. ധനംകൊണ്ട് അനുഗ്രഹീതനായ
X