1. നക

  <നകയ്ക്കുക

   • നാ. രത്നം
   • നാ. പ്രകാശം
   • നാ. ആഭരണം
   • നാ. പല്ല്
X