1. നകട്ടുക

   • ക്രി. നശിപ്പിക്കുക
   • ക്രി. ഇളക്കിമറിക്കുക
   • ക്രി. അരയ്ക്കുക
   • ക്രി. വിഴുങ്ങിക്കളയുക
X