1. നകുലി

   • നാ. കുങ്കുമം
   • നാ. മുള്ളിലവ്
   • നാ. മാഞ്ചി
   • നാ. പെണ്‍കീരി
X