1. നക്കല്‍1

  നക്കുക

   •   നാമരൂപം.
 2. നക്കല്‍2

  അറ.

   • നാ. ആദ്യപകര്‍പ്പ്, കാര്യങ്ങല്‍ എല്ലാം ഉള്‍ക്കൊള്ളാത്തതും പിഴതീരാത്തതുമായ കരടുരേഖ x അസല്‍
X