1. നക്കി1

  <നക്കുക

   • നാ. അല്‍പംപോലും ശേഷിക്കാതെ നക്കിയെടുക്കുക
   • നാ. അതിസ്നേഹം ഭാവിക്കുക. നക്കിശുദ്ധം മാറ്റുക = എച്ചിലാക്കാന്വേണ്ടിമാത്രം തൊട്ടു നാക്കില്വയ്ക്കുക
   • നാ. സ്നേഹം ഭാവിച്ച് അപകടത്തിലാക്കുക
 2. നക്കി2

  നക്കുക

   • ക്രി. ഭൂ.രൂ
X