1. നക്ത

      • വി. ലജ്ജിച്ച
  2. നകത്

    അറ.

      • നാ. രൊക്കമായികൊടുക്കുന്ന തുക
X