1. നക്തം

      • നാ. രാത്രി
      • നാ. ഇരുട്ട്
      • അവ്യ. രാത്രിയില്‍
X