1. നക്തകം

      • നാ. അഴുക്കുതുണി, കീറത്തുണി
      • നാ. വിയര്‍പ്പുതുടക്കാനും മറ്റും ഉപയോഗിക്കുന്ന തുണിക്കഷണം
X