1. നക്തഞ്ചരന്‍

   • നാ. കള്ളന്‍
   • നാ. രാക്ഷസന്‍
   • വി. രാത്രിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്ന
   • നാ. രാത്രിയില്‍ സഞ്ചരിക്കുന്നവന്‍
X