1. നക്തന്ദിനം

      • അവ്യ. രാത്രിയും പകലും, രാപ്പകല്‍
X