1. നക്താന്ധന്‍

      • നാ. രാത്രി കണ്ണുകാണാന്‍ പാടില്ലാത്തവന്‍, മാലക്കണ്ണുള്ളവന്‍
X