1. നക്ര

   • നാ. മൂക്ക്
   • നാ. തേനീച്ചയുടെയോ കടന്നലിന്‍റെയോ കൂട്ടം
 2. നാഗര്‍

   • നാ. നാഗപ്രതിഷ്ഠ, ആരാധിക്കപ്പെടുന്ന സര്‍പ്പ വിഗ്രഹം
 3. നാഗര

   • വി. നഗരത്തെ സംബന്ധിച്ച, നഗരത്തില്‍ പ്രചരിക്കുന്ന, നഗരത്തില്‍ ജീവിക്കുന്ന
X