1. നക്ഷത്ര

   • വി. ക്ഷത്രിയകുലത്തില്‍ ജനിക്കാത്ത
 2. നക്ഷത്രി

   • നാ. ചന്ദ്രന്‍
   • നാ. വിഷ്ണു
 3. നാക്ഷത്ര

   • വി. നക്ഷത്രത്തെ സംബന്ധിച്ച
X