1. നക്ഷത്രം

      • നാ. സ്വയംപ്രകാശമുള്ള ആകാശഗോളം
      • നാ. മുത്ത്. (പ്ര.) നക്ഷത്രക്കാലെണ്ണുക, നക്ഷത്രമെണ്ണുക = അസാധ്യമായതു ചെയ്യാന്‍ ശ്രമിക്കുക, പാഴ്വേലചെയ്യുക
  2. നാക്ഷത്രം

      • നാ. നക്ഷത്രമാസം
X