1. നക്ഷത്രചിഹ്നം

      • നാ. നക്ഷത്രത്തിന്‍റെ ആകൃതിയിലുള്ള ഒരു അടയാളം
X