1. നക്ഷത്രദിനം

      • നാ. ജ്യോ. അശ്വതിതുടങ്ങിയ നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ ചന്ദ്രന്‍ നില്‍ക്കുന്ന കാലം
X