1. നക്ഷത്രപദവി

      • നാ. ആകാശം
      • നാ. നക്ഷത്രമായിത്തീരല്‍
X