1. നടവിളക്ക്

      • നാ. ശ്രീകോവിലിനു മുമ്പിലുള്ള വിളക്ക്
      • നാ. അമ്പലനടയിലെ കമ്പവിളക്ക്
X