1. നടവെടി

      • നാ. ഘോഷയാത്രയിലും മറ്റും മുഴക്കുന്ന വെടിശബ്ദം
      • നാ. അമ്പലത്തിലെ നേര്‍ച്ച വെടി
X