1. നടി

   • നാ. നറുനീണ്ടി
   • നാ. മനയോല
   • നാ. പവിഴക്കൊടി
   • നാ. നടന്‍എന്നതിന്‍റെ സ്‌ത്രീലിംഗരൂപം, അഭിനയക്കാരി
 2. നാഡി

   • നാ. മീന്‍കണ്ണിക്കറുക
   • നാ. ഞരമ്പ്
   • നാ. ജൈവകോശങ്ങള്‍കൊണ്ടുള്ള ചെറുകുഴല്‍
   • നാ. കയ്യടക്കവിദ്യ, ചെപ്പടിവിദ്യ. (പ്ര.) നാഡി അടിക്കുക, -മിടിക്കുക = രക്തധമനികളില്‍ മിടിപ്പുണ്ടായിരിക്കുക. നാഡിതളരുക = ലിംഗത്തിന്‍റെ ഉദ്ധാരണശക്തി നഷ്ടപ്പെടുക. നാഡിനോക്കുക, -പിടിക്കുക = ഹൃദയത്തില്‍നിന്നു പുറപ്പെടുന്ന രക്തധമനികളില്‍ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നിനെ സ്പര്‍ശിച്ചു രക്തത്തിന്‍റെ മിടിപ്പു പരിശോധിക്കുക
X