1. നടിപ്പ്

    <നടിക്കുക

      • നാ. അഭിനയം, അഭിനയിക്കല്‍
X