1. നടിയിക്കുക, നടുവി-

      • ക്രി. മറ്റൊരാളെക്കൊണ്ട് നടുക എന്ന പ്രവൃത്തി ചെയ്യിക്കുക
X