1. നടുക

   • ക്രി. സസ്യങ്ങളോ വിത്തുകളോ മണ്ണില്‍ കുഴിച്ചുവയ്ക്കുക
 2. നാടുക

   • ക്രി. ആഗ്രഹിക്കുക
   • ക്രി. സംശയിക്കുക
   • ക്രി. തുള്ളിക്കളിക്കുക
   • ക്രി. വിശ്വസിക്കുക
   • ക്രി. തേടുക
   • ക്രി. വിചാരിക്കുക
   • ക്രി. അളക്കുക
   • ക്രി. തിളക്കുക
 3. നാറ്റുക

  നാറുക>പ്ര.

   • ക്രി. നാറ്റിക്കുക
X