1. നടുക്കാണം

      • നാ. വസ്തു കൈമാറുമ്പോള്‍ മധ്യസ്ഥര്‍ക്കും ജന്മിയുടെ അവകാശികള്‍ക്കും കൊടുക്കുന്ന തുക
X