1. നടുക്കുക

    നടുങ്ങുക>പ്ര.

      • ക്രി. ഭയപ്പെടുത്തുക, ഞെട്ടിപ്പോകത്തക്കവണ്ണം പേടിപ്പിക്കുക
X