1. നടുക്കൂറ്

      • നാ. ഭൂമിയില്‍ ദേഹണ്ഡം ചെയ്തവന്‍റെ അവകാശം
X