1. നടുക്കെട്ട്

      • നാ. അരക്കച്ച
      • നാ. പലയെടുപ്പുകളുള്ള വീടിന്‍റെ മധ്യത്തിലുള്ള കെട്ടിടം
      • നാ. തര്‍ക്കവസ്തു മൂന്നാമനെ ഏല്‍പ്പിക്കല്‍
X