1. നടുതല1

    <നടുക

      • നാ. നട്ടുവളര്‍ത്തുന്ന വക, സസ്യങ്ങള്‍
  2. നടുതല2

      • നാ. തലയുടെ മധ്യഭാഗം, ഉച്ചി
X