1. നടുത്തരം

      • നാ. ഇടത്തരം, ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതോ തീരെമോശമോ അല്ല്ലാത്ത
X