1. നടുത്തൂണ്‍

      • നാ. നടുവിലത്തെ തൂണ്‍
      • നാ. (ആല) പ്രധാന ആശ്രയം, കൂട്ടത്തില്‍ പ്രധാനി
X