1. നടുനായകം

      • നാ. ആഭരണങ്ങളുടെ നടുവില്‍ പതിക്കുന്ന രത്നം
      • നാ. ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടത്
X