1. നടുനാള്‍

      • നാ. ജ്യോ. ചിത്തിര നക്ഷത്രം (ഇരുപത്തേഴു നക്ഷത്രങ്ങളില്‍ പതിനാലാമത്തേത് ആയതിനാല്‍)
X