1. നടുനില

      • നാ. പക്ഷം പിടിക്കാത്ത നില, മധ്യസ്ഥത
X