1. നടുപ്പങ്ക്

      • നാ. പലതായി വിഭജിച്ചതില്‍ നടുക്കുള്ള ഭാഗം. (നായാട്ടുകാര്‍ മൃഗങ്ങളെ കൊന്നു പങ്കിടുന്നതില്‍ നിന്ന്), മുഖ്യഭാഗം
X