1. നടുപ്പന്തി

      • നാ. ഊണുകാരുടെ പന്തിയില്‍ മധ്യഭാഗം
      • നാ. നടുക്കുള്ള പന്തി
X