1. നടുപ്പാട്ടം

      • നാ. അവകാശത്തര്‍ക്കം മൂലം മൂന്നാമനെ വസ്തു ഏല്‍പിക്കല്‍, അപ്രകാരം മധ്യസ്ഥനെ ഏല്‍പ്പിച്ച വസ്തു
X