1. നടുമധ്യം

      • നാ. ഉച്ചി
      • നാ. നേര്‍മധ്യം, ഒത്തനടുവ്
X