1. നടുമുറ്റം

      • നാ. ഒന്നിലധികം കെട്ടുകളുള്ള ഗൃഹത്തിന്‍റെ നടുവിലുള്ള മുറ്റം
      • നാ. മുറ്റത്തിന്‍റെ മധ്യഭാഗം
X