1. നടുയാമം

      • നാ. അര്‍ധരാത്രി
      • നാ. യാമത്തിന്‍റെ മധ്യഭാഗം
X