1. നടുവഴി

      • നാ. പ്രധാനപ്പെട്ട പാത
      • നാ. വഴിയുടെ മധ്യഭാഗം
  2. നാടുവാഴി

      • നാ. നാട്ടിന്‍റെ ഭരണാധികാരി
X