1. നടുവിനയെച്ചം

      • നാ. വ്യാക. കാലം പ്രകാരം തുടങ്ങിയവയെ കുറിക്കുന്ന പ്രത്യയങ്ങളില്ലാത്ത കേവലക്രിയാരൂപം
X