1. നടുവില്‍

      • അവ്യ. മധ്യത്തില്‍, ഇടയ്ക്ക്
X