1. നടുവ്

   • നാ. നീതി
   • നാ. ജാമ്യം
   • നാ. അരക്കെട്ട്
   • നാ. മധ്യഭാഗം
X