1. നടു1

      • വി. നടുവിലുള്ള
      • നാ. നടുവ്. (പ്ര.) നടുപറയുക = മധ്യസ്ഥത പറയുക, പക്ഷം പിടിക്കാതെ ന്യായം പറഞ്ഞ് വഴക്കു തീര്‍ക്കുക
  2. നടു2

      • വി. (സമാസത്തില്‍) നടുന്നതിനുള്ള, കൃഷിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട, നട്ടുവളര്‍ത്തുന്ന
X