1. നട്ട

  നടുക

   • ഭൂ. പേരെച്ചം
 2. നട്ട്

  ഇം.

   • നാ. ബോള്‍ട്ടിന്‍റെ പിരിയില്‍ തിരുകിക്കയറ്റാവുന്ന ദ്വാരവും പിരിയുമുള്ള ലോഹക്കഷണം
   • നാ. കുരു, അണ്ടി
 3. നാട്ട1

   • നാ. സംഗീ. ഒരു രാഗം
 4. നാട്ട2

   • നാ. നാട്ടിനിറുത്തിയിട്ടുള്ള കല്ല്
   • നാ. സ്മാരകമായി നാട്ടിയിട്ടുള്ള കല്ല്. നാട്ടക്കോല്‍ = വാഴയ്ക്കും മറ്റും താങ്ങായി ഊന്നി നിറുത്തുന്ന കഴ
X