കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ
  1. നനച്ചല്‍, -ച്ചില്‍

      • നാ. നനയ്ക്കല്‍, ജലസേചനം ചെയ്യല്‍
X